အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရော်ဘာတင်ပို့မှုစာရင်း
၂၀၁၁-၁၂ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ ရော်ဘာတင်ပို့မှုစာရင်း
တန်ချိန်-မက်တန်
တန်ဖိုး- ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် ခုနှစ် ပင်လယ်ရေကြောင်း နယ်စပ် စုစုပေါင်း
တန်ချိန် တန်ဖိုး တန်ချိန် တန်ဖိုး တန်ချိန် တန်ဖိုး
၂၀၁၁-၁၂ ၃၃၇၀၁ ၁၃၀.၃၉၆ ၄၅၀၅၀ ၁၈၀.၆၉၅ ၇၈၇၅၁ ၃၁၁.၀၉၁
၂၀၁၂-၁၃ ၂၉၃၀၇ ၈၅.၈၇၆ ၄၅၈၄၇ ၁၃၁.၇၅၃ ၇၅၁၅၄ ၂၁၇.၆၂၉
၂၀၁၃-၁၄ ၃၁၂၄၁ ၇၁.၆၀၃ ၅၃၀၅၈ ၁၂၄.၅၂၂ ၈၄၂၉၉ ၁၉၆.၁၂၅
၂၀၁၄-၁၅ ၂၇၇၅၃ ၃၈.၀၃၉ ၄၉၇၆၅ ၇၃.၆၉ ၇၇၅၁၈ ၁၁၁.၇၂၉
၂၀၁၅-၁၆ ၂၈၀၂၅ ၂၉.၃၁၆ ၆၀၅၁၇ ၇၁.၄၃၁ ၈၈၅၄၂ ၁၀၀.၇၄၇
၂၀၁၆-၁၇ ၄၀၄၈၆ ၆၂.၇၆၁ ၁၁၁၆၀၇ ၁၆၄.၇၈၇ ၁၅၂၀၉၃ ၂၂၇.၅၄၈
၂၀၁၇-၁၈ ၆၂၈၈၈ ၈၃.၆၉၈ ၉၈၈၅၄ ၁၁၃.၆၀၆ ၁၆၁၇၄၂ ၁၉၇.၃၀၄
၂၀၁၈-၁၉ ၁၁၆၃၅၃ ၁၅၀.၄၄၁ ၈၄၀၆၅ ၁၀၇.၃၁၁ ၂၀၀၄၁၈ ၁၉၇.၃၀၄
မှတ်ချက်။ ။ (၁) ၂၀၁၇-၁၈ ဧပြီလ မှ မတ်လ အထိ
(၂) ၂၀၁၈-၁၉ ဧပြီလ မှ စက်တင်ဘာလ အထိ
ဇစ်မြစ်။ ။ စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရော်ဘာစိုက်ပျိုးဧရိယာ၊ ထုတ်လုပ်မှု နှင့် တင်ပို့မှုစာရင်း
၂၀၀၅-၀၆ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ
စဉ် ခုနှစ် စိုက်ပျိုးဧရိယာ(ဧက)      
၂၀၀၅-၀၆ ၅၅၈,၅၆၅ ၂၆၇,၁၈၀ ၆၄,၂၃၈ ၅၂,၈၀၀
၂၀၀၆-၀၇ ၇၂၈,၃၂၉ ၃၀၃,၉၀၇ ၇၃,၃၅၅ ၄၆,၉၃၀
၂၀၀၇-၀၈ ၉၃၅,၈၀၀ ၃၄၂,၉၃၀ ၈၈,၅၂၈ ၆၁,၆၁၀
၂၀၀၈-၀၉ ၁,၀၅၇,၃၉၅ ၃၅၆,၄၃၇ ၉၃,၂၀၇ ၄၀,၀၇၀
၅/td> ၂၀၀၉-၁၀ ၁,၁၄၃,၄၂၇ ၄၁၁,၆၈၈ ၁၁၁,၆၇၃ ၇၈,၇၈၅
၂၀၁၀-၁၁ ၁,၂၄၆,၅၃၁ ၄၆၀,၇၆၇ ၁၂၇,၉၂၁ ၉၂,၆၇၇
၂၀၁၁-၁၂ ၁,၃၄၂,၂၀၂ ၄၉၀,၁၅၁ ၄၉,၆၁၉ ၇၀,၈၁၁
၂၀၁၂-၁၃ ၁,၄၃၅,၉၃၁ ၅၂၇,၆၉၃ ၁၆၄,၄၂၅ ၈၆,၈၈၁
၂၀၁၃-၁၄ ၁,၅၀၆,၈၆၇ ၅၇၂,၇၃၇ ၁၇၆,၉၁၅ ၈၄,၂၉၉
၁၀ ၂၀၁၄-၁၅ ၁,၅၈၄,၁၁၅ ၆၃၉,၄၈၂ ၁၉၈,၀၂၄ ၇၇,၅၁၈
၁၁ ၂၀၁၅-၁၆ ၁,၆၀၇,၄၂၈ ၆၉၄,၂၇၈ ၂၁၂,၀၉၂ ၈၈,၅၈၁
၁၂ ၂၀၁၆-၁၇ ၁,၆၁၆,၀၉၇ ၇၂၄,၀၁၉ ၂၂၅,၂၃၀ ၁၅၂,၀၉၃
၁၃ ၂၀၁၇-၁၈ ၁,၆၂၃,၂၆၀ ၇၆၉,၃၄၈ ၂၄၁,၈၅၀ ၁၆၁,၇၄၂
၁၄ ၂၀၁၈-၁၉ ၁,၆၂၈,၃၁၁ ၈၁၂,၀၁၉ ၂၄၇,၂၉၀ ၂၀၀,၄၁၈
မှတ်ချက်။ ။ (၁) ၂၀၁၈-၁၉ ဧပြီလ မှ စက်တင်ဘာလ အထိ
ဇစ်မြစ်။ ။ စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
Copyright@MRPPA 2019.