အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

RSS Price

Date Description Prices
31/01/2022 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
31/01/2022 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
31/01/2022 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
31/01/2022 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
31/01/2022 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1400-1450
24/01/2022 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
24/01/2022 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
24/01/2022 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
24/01/2022 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
24/01/2022 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1400-1450
17/01/2022 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
17/01/2022 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
17/01/2022 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
17/01/2022 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
17/01/2022 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1400-1450
10/01/2022 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
10/01/2022 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
10/01/2022 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
10/01/2022 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1400-1450
10/01/2022 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1350-1400
03/01/2022 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
03/01/2022 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
03/01/2022 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
03/01/2022 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1400-1450
03/01/2022 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1350-1400
27/12/2021 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
27/12/2021 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
27/12/2021 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
27/12/2021 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1400-1450
27/12/2021 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1350-1400
20/12/2021 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
20/12/2021 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
20/12/2021 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
20/12/2021 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1400-1450
20/12/2021 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1350-1400
13/12/2021 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
13/12/2021 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
13/12/2021 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
13/12/2021 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
13/12/2021 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1400-1450
06/12/2021 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
06/12/2021 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
06/12/2021 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
06/12/2021 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
06/12/2021 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1400-1450
30/11/2021 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
30/11/2021 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
30/11/2021 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
30/11/2021 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
30/11/2021 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1400-1450

MSR Price

Date Description Prices
31/01/2022 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1800
31/01/2022 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
31/01/2022 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1750
31/01/2022 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
31/01/2022 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
31/01/2022 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
31/01/2022 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
24/01/2022 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1800
24/01/2022 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
24/01/2022 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1750
24/01/2022 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
24/01/2022 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
24/01/2022 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
24/01/2022 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
17/01/2022 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1800
17/01/2022 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
17/01/2022 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1750
17/01/2022 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
17/01/2022 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
17/01/2022 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
17/01/2022 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
10/01/2022 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
10/01/2022 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1700
10/01/2022 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1700
10/01/2022 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
10/01/2022 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
10/01/2022 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
10/01/2022 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1400-1450
03/01/2022 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
03/01/2022 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1700
03/01/2022 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1700
03/01/2022 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
03/01/2022 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
03/01/2022 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
03/01/2022 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1400-1450
27/12/2021 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
27/12/2021 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1700
27/12/2021 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1700
27/12/2021 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
27/12/2021 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
27/12/2021 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
27/12/2021 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1400-1450
20/12/2021 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
20/12/2021 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1700
20/12/2021 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1700
20/12/2021 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
20/12/2021 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
20/12/2021 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
20/12/2021 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1400-1450
13/12/2021 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1800
13/12/2021 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
13/12/2021 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1750
13/12/2021 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
13/12/2021 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
13/12/2021 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
13/12/2021 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
06/12/2021 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1800
06/12/2021 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
06/12/2021 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1750
06/12/2021 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
06/12/2021 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
06/12/2021 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
06/12/2021 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
30/11/2021 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1800
30/11/2021 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
30/11/2021 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1750
30/11/2021 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
30/11/2021 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
30/11/2021 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
30/11/2021 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500

Mixture Price

Date Description Prices
31/01/2022 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1650
31/01/2022 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
31/01/2022 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
31/01/2022 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
24/01/2022 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1650
24/01/2022 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
24/01/2022 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
24/01/2022 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
17/01/2022 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1650
17/01/2022 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
17/01/2022 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
17/01/2022 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
10/01/2022 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1600
10/01/2022 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1700
10/01/2022 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
10/01/2022 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
03/01/2022 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1600
03/01/2022 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1700
03/01/2022 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
03/01/2022 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
27/12/2021 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1600
27/12/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1700
27/12/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
27/12/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
20/12/2021 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1600
20/12/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1700
20/12/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
20/12/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
13/12/2021 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1650
13/12/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
13/12/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
13/12/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
06/12/2021 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1650
06/12/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
06/12/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
06/12/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
30/11/2021 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1650
30/11/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
30/11/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
30/11/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600

Concentrate Price

Date Description Prices
31/01/2022 Concentrate Latex 60% DRC USD 1100-1200
24/01/2022 Concentrate Latex 60% DRC USD 1100-1200
17/01/2022 Concentrate Latex 60% DRC USD 1100-1200
10/01/2022 Concentrate Latex 60% DRC USD 1050-1150
03/01/2022 Concentrate Latex 60% DRC USD 1050-1150
27/12/2021 Concentrate Latex 60% DRC USD 1050-1150
20/12/2021 Concentrate Latex 60% DRC USD 1050-1150
13/12/2021 Concentrate Latex 60% DRC USD 1100-1200
06/12/2021 Concentrate Latex 60% DRC USD 1100-1200
30/11/2021 Concentrate Latex 60% DRC USD 1100-1200
[email protected] 2019.