အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

RSS Price

Date Description Prices
13/12/2021 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
13/12/2021 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
13/12/2021 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
13/12/2021 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
13/12/2021 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1400-1450
06/12/2021 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
06/12/2021 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
06/12/2021 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
06/12/2021 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
06/12/2021 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1400-1450
30/11/2021 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
30/11/2021 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
30/11/2021 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
30/11/2021 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
30/11/2021 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1400-1450
22/11/2021 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1700
22/11/2021 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
22/11/2021 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
22/11/2021 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
22/11/2021 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
15/11/2021 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1700
15/11/2021 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
15/11/2021 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
15/11/2021 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
15/11/2021 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
08/11/2021 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
08/11/2021 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
08/11/2021 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
08/11/2021 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
08/11/2021 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1400-1450
01/11/2021 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1700
01/11/2021 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
01/11/2021 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
01/11/2021 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
01/11/2021 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
11/10/2021 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1700
11/10/2021 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
11/10/2021 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
11/10/2021 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
11/10/2021 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
25/10/2021 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1700
25/10/2021 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
25/10/2021 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
25/10/2021 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
25/10/2021 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
18/10/2021 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1700
18/10/2021 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
18/10/2021 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
18/10/2021 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
18/10/2021 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500

MSR Price

Date Description Prices
13/12/2021 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1800
13/12/2021 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
13/12/2021 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1750
13/12/2021 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
13/12/2021 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
13/12/2021 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
13/12/2021 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
06/12/2021 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1800
06/12/2021 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
06/12/2021 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1750
06/12/2021 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
06/12/2021 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
06/12/2021 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
06/12/2021 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
30/11/2021 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1800
30/11/2021 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
30/11/2021 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1750
30/11/2021 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
30/11/2021 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
30/11/2021 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
30/11/2021 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
22/11/2021 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1800-1850
22/11/2021 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1800
22/11/2021 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1800
22/11/2021 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1700
22/11/2021 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
22/11/2021 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
22/11/2021 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
15/11/2021 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1800-1850
15/11/2021 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1800
15/11/2021 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1800
15/11/2021 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1700
15/11/2021 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
15/11/2021 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
15/11/2021 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
08/11/2021 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1800
08/11/2021 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
08/11/2021 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1750
08/11/2021 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
08/11/2021 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
08/11/2021 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
08/11/2021 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
01/11/2021 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1800
01/11/2021 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
01/11/2021 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1750
01/11/2021 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
01/11/2021 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
01/11/2021 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
01/11/2021 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
11/10/2021 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1800
11/10/2021 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
11/10/2021 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1750
11/10/2021 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
11/10/2021 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
11/10/2021 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
11/10/2021 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
25/10/2021 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1800
25/10/2021 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
25/10/2021 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1750
25/10/2021 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
25/10/2021 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
25/10/2021 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
25/10/2021 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
18/10/2021 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1800
18/10/2021 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
18/10/2021 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1750
18/10/2021 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
18/10/2021 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
18/10/2021 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
18/10/2021 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500

Mixture Price

Date Description Prices
13/12/2021 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1650
13/12/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
13/12/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
13/12/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
06/12/2021 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1650
06/12/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
06/12/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
06/12/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
30/11/2021 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1650
30/11/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
30/11/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
30/11/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
22/11/2021 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1700
22/11/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1800
22/11/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1700
22/11/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
15/11/2021 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1700
15/11/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1800
15/11/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1700
15/11/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
08/11/2021 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1650
08/11/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
08/11/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
08/11/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
01/11/2021 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1700
01/11/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
01/11/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
01/11/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
11/10/2021 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1700
11/10/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
11/10/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
11/10/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
25/10/2021 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1700
25/10/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
25/10/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
25/10/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
18/10/2021 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1700
18/10/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
18/10/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
18/10/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600

Concentrate Price

Date Description Prices
13/12/2021 Concentrate Latex 60% DRC USD 1100-1200
06/12/2021 Concentrate Latex 60% DRC USD 1100-1200
30/11/2021 Concentrate Latex 60% DRC USD 1100-1200
22/11/2021 Concentrate Latex 60% DRC USD 1150-1250
15/11/2021 Concentrate Latex 60% DRC USD 1150-1250
08/11/2021 Concentrate Latex 60% DRC USD 1100-1200
01/11/2021 Concentrate Latex 60% DRC USD 1150-1250
11/10/2021 Concentrate Latex 60% DRC USD 1150-1250
25/10/2021 Concentrate Latex 60% DRC USD 1150-1250
18/10/2021 Concentrate Latex 60% DRC USD 1150-1250
[email protected] 2019.