အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

ရော်ဘာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် ဇီဝမျိုးကွဲ အမျိုးမျိုး (biodiversity) များ ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သဘာဝသက်ရှိများ (wildlife) ရေရှည်တည်တံ့နိုင်စေရးအတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ “Towards Natural Rubber Sustainability in Myanmar” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့

Copyright@MRPPA 2019.