အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

– မြန်မာနိုင်ငံရော်ဘာတစ်ဧက အထွက်နှုန်းတိုးမြင့်လာရေးနှင့် စိုက်ပျိုးသင့်သော ရော်ဘာမျိုးများ မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အကြံပြုချက်စာတမ်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်။- မြန်မာနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သော ရော်ဘာများအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာရေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတန်းအစားသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ နိုင်ငံခြားတင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် အကြံပြုချက်စာတမ်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်

– မြန်မာနိုင်ငံရော်ဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရေးအတွက် ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်စာတမ်း၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်။

– ယင်းအကြံပြုချက်စာတမ်း ၃ စောင်မှာ မြန်မာ့ရော်ဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မည့် လုပ်ငန်းများ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခြေခံကိုးကားဆောင်ရွက်ရမည့် အဓိကအကြံပြုချက်စာတမ်းများဖြစ်သည်။ လက်ရှိလည်း ဌာနအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေသည်။

Rubber Yield Improvement

Rubber Quality Improvement

Copyright@MRPPA 2019.