အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

January 10, 2019

မြန်မာနိုင်ငံ၏ရော်ဘာအထွက်နှုန်းမှာ ၁၉၉၀-၉၁ ခုနှစ်အထိ တစ်ဧကပေါင် (၃၀၀) မှ(၃၃၀) ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၀-၀၁ ခုနှစ်တွင် (၅၁၀) ပေါင် နှင် ၂၀၀၇-၀၈ ခုနှစ်တွင်(၅၃၀) ပေါင် သို့ အသီးသီးတိုးမြင့်လာပါသည်။ လက်ရှိအထွက်နှုန်း တစ်ဧကပေါင် (၅၃၀) မှာအခြားရော်ဘာစိုက်ပျိုးသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ အထွက်နှုန်းဖြစ်သော တစ်ဧကပေါင်(၁၀၀၀-၁၅၀၀) ၏ သုံးပုံတစ်ပုံနှင့် ထက်ဝက်ခန့်သာရှိနေပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏တစ်ဧကရော်ဘာအထွက်နှုန်းများ

ခုနှစ် တစ်နှစ်တစ်ဧကရော်ဘာပေါင်
၁၉၈၀-၈၁ ၃၀၃.၁၆
၁၉၉၀-၉၁ ၃၂၉.၁၅
၂၀၀၀-၀၁ ၅၁၃.၃၃
၂၀၀၅-၀၆ ၅၃၀.၀၆
၂၀၀၆-၀၇ ၅၃၂.၁၃
၂၀၀၇-၀၈ ၅၃၇.၃၄

အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏တစ်ဧကရော်ဘာအထွက်နှုန်းများ (၂၀၀၄ ခုနှစ်)

နိုင်ငံ တစ်နှစ်တစ်ဧကရော်ဘာပေါင်
ထိုင်း ၁၅၉၅
အိန္ဒိယ ၁၄၈၅
ဗီယက်နမ် ၁၂၅၈
မလေးရှား ၁၁၄၄
အင်ဒိုနီးရှား ၇၃၈
ဤသို့မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရော်ဘာအထွက်နှုန်းမှာ အခြားအိမ်နီးချင်း ရော်ဘာစိုက်နိုင်ငံများထက် များစွာလျော့နည်းနေရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ မူလစိုက်ပျိုးခဲ့သည့် ရော်ဘာမျိုးကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရော်ဘာဧရိယာအများစုမှာ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖြစ်ကာ ယင်းကဏ္ဍတွင်လည်းအများစုမှာ ခြံငယ်များဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအများစုဖြစ်သော ပုဂ္ဂလိကခြံငယ်များအနေနှင့် လွန်ခဲ့သော (၁၅)နှစ် – နှစ်(၂၀) နှင့် ယင်းမတိုင်မီက အထွက်နှုန်းကောင်းမျိုးများကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးမှု အားနည်းခဲ့ကြပါသည်။
မူလစိုက်စဉ်ကပင် အထွက်ကောင်းမျိုးများ မဟုတ်ခြင်း၊၎င်းအပြင် ယင်း စိုက်ခင်းများမှာ သက်တမ်းရလာ၍ အထွက်နှုန်းများ ကျဆင်းလာခြင်းများကြောင့် ယနေ့မြန်မာ့ရော်ဘာ အထွက်နှုန်းများနည်းနေရခြင်းဖြစ်သည်။၃အနည်းစုဖြစ်သော ပုဂ္ဂလိကခြံကြီးများအနေနှင့်မူ စိုက်ပျိုးသည့်ရော်ဘာမျိုး၏ အရေးပါမှုနှင့် ခေတ်နှင့်အညီပေါ်ထွက်လာနေသော အထွက်နှုန်းကောင်းရော်ဘာမျိုးသစ်များအား သိရှိနေခြင်းများကြောင့် ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသော အထွက်နှုန်းကောင်းရော်ဘာမျိုးများကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။
ယင်းခြံများ၏ လက်ရှိအထွက်နှုန်းများမှာ တစ်နှစ်တစ်ဧက ပေါင် (၈၀၀) မှ(၁၂၀၀) ဝန်းကျင်တွင် ထွက်ရှိနေကြပါသည်။သို့ရာတွင် လွန်ခဲ့သော (၁၀) နှစ်ခန့်မှစတင်၍ နောက်ပိုင်းတွင်စိုက်ပျိုးလာသောပုဂ္ဂလိက ရော်ဘာခြံငယ်များမှာလည်း ရော်ဘာခြံကြီးများနည်းတူ ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသော အထွက်နှုန်း ကောင်းမျိုးများကို အလေးထားရွေးချယ် စိုက်ပျိုးမှုများရှိလာပါသည်။ ယင်းရော်ဘာခြံများအစေးလှီးအရွယ်ရောက်၍ အစေးလှီးလာသည့်အခါ အထွက်နှုန်းများလည်း အထိုက်အလျောက်တိုးတက်ထွက်ရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Copyright@MRPPA 2019.