အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

ဂျပန်နိုင်ငံ Japan International Cooperation Agency (JICA) ၏ အကူအညီကို ရယူကာ ထိုင်းနိုင်ငံ ရော်ဘာလုပ်ငန်းများ (Cess System ၊ Central Rubber Market) လေ့လာရေး ခရီးစဉ် ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ (MOC – ၂ ဦး ၊ MOALI – ၂ ဦး ၊ MRPPA – ၂ ဦး)

Copyright@MRPPA 2019.