အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

  • ၂၀၁၃-၁၄ ခုနှစ် စတင်သည့် ပဏာမ လေ့လာရေးတွင် ပါဝင်ကူညီခဲ့
  • ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ခြံငယ်ရှင်များ၏ ရော်ဘာအထွက်နှုန်း နှင့် အရည်အသွေးမြင့်မားရေးအတွက် အတိုင်ပင်ခံစာတမ်း (Consultancy report) ရေးသားခဲ့
  • ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံရော်ဘာလုပ်ငန်းလေ့လာရေးခရီးစဉ် စီစဉ်ပေးခဲ့
  • ၂၀၁၇ နိုင်ဝင်ဘာလတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရော်ဘာလုပ်ငန်းလေ့လာရေး ခရီးစဉ် စီစဉ်ပေးခဲ့
  • ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလတွင် မလေးရှားနိုင်ငံရော်ဘာလုပ်ငန်းများလေ့လာရေး ခရီးစဉ် စီစဉ်ပေးခဲ့

[email protected] 2019.