အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

– စက်မှုကုန်ကြမ်းသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန် ရော်ဘာ (raw rubber) အပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ကိုလိုနီခေတ်တွင် ၂၀%၊ ယင်းနောက် ခေတ်အဆက်ဆက် အစိုးရလက်ထက်များတွင် ၁၀%၊ ၂၀၁၂-၁၃ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ၅% သို့ ပြောင်းလဲ ကောက်ခံခဲ့

– အသင်းမှ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးမှ တစ်ဆင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြကာ အောင်မြင်စွာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့သဖြင့် ၂၀၁၄-၁၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိခဲ့

Copyright@MRPPA 2019.